През 2009 година се очаква диференциация на отделните субекти на застрахователния пазар и ръст 10%

Доц. Стоян Проданов, изпълнителен директор и заместник председател на СД на ЗД “БУЛ ИНС”

 През 2009 година се очаква диференциация на отделните субекти на застрахователния пазар и ръст 10%

- Г-н Проданов, каква беше 2008 г. и как новият мениджмънт на ЗД “БУЛ ИНС” преценява резултатите от нея?

- Една много добра година. Въпреки задаващите се предизвикателства компанията продължава да се отличава на застрахователния пазар.

 

- Смятате ли да запазите лидерската си позиция в автомобилното застраховане?

- Продължаваме да сме лидери в този вид застраховане. Това е позиция, завоювана с течение на годините чрез иновации и инвестиции в различни управленски и информационни решения, които дават възможност компанията да предлага висококачествена услуга. Авторитетът на компанията в „Каско”-то и “Гражданската отговорност” на автомобилистите е безспорен и се дължи на редица конкурентни предимства. Административният капацитет на ЗД “БУЛ ИНС” в автомобилното застраховане е адекватен на нуждите на клиентите и на предизвикателствата на времето. Подписваческата и ликвидационната политика на ЗД “БУЛ ИНС” са в услуга на клиентите ни и предлагат много добро и своевременно обслужване, изплащане навреме на претенциите на пострадалите. Инвестиционната политика на компанията пък дава така необходимата сигурност в условията на глобална криза, нужната платежоспособност и ликвидност при целево минимално ниво на инвестиционния риск.

 

- Как точно инвестиционната политика на компанията е в услуга на клиентите?

- Напомням, че преди Коледа получихме първи дългосрочен рейтинг (iBBB) от Българската агенция за кредитен рейтинг със стабилна перспектива и краткосрочен (iA-2), което е доказателство за високото ниво на общото управление. И занапред ще доказваме това, като изискваме периодичен преглед на рейтинга въпреки трудните времена.

Нашата инвестиционна политика е много консервативна и ни дава достатъчна сигурност. Навреме успяхме да трансформираме инвестиционния си портфейл, насочвайки инвестициите в подходящи инструменти с подходяща времева структура и риск. Когато капиталовият пазар регистрираше негативен тренд, инвестиционният ни портфейл  вече бе преструктуриран и се спасихме от тежки загуби през втората половина и края на 2008 година. Философията ни е, че застрахователната компания трябва да бъде пример за сигурност, а застрахователната политика да не е насочена към компенсиране на пропуски и слабости в инвестиционната политика. Отрицателната доходност на капиталовия пазар през 2008 г. създаде определени затруднения пред застрахователната индустрия както в България, така и по света, но ЗД “БУЛ ИНС” се измъкна „сух” от тези проблеми.

 

- Прогнозите обаче за 2009 г. са, че обхваналата света “голяма депресия” ще засегне силно и нашата страна, а това няма как да не рефлектира и върху застрахователния бранш...

- Ако направим преглед на цялостната икономическа обстановка, тази година ще бъде различна в началото си и в своя край. Прогнозираме, че ситуацията в края на 2009 година ще бъде по-оптимистична отколкото завършекът на 2008 година. След корекциите в няколкото най-засегнати отрасъла в икономиката, сред които строителството и машиностроенето, икономиката ще получи успокоение. Финансовият сектор е функция на реалната икономика. Така през втората половина на годината ще можем да очакваме подобряването на бизнес средата да рефлектира и в застраховането с по-добри резултати. От друга страна,  в периоди на кризи се забелязва повишен интерес към доста застрахователни продукти, което е и обяснението за далеч по-слабото негативно влияние на кризата върху застраховането в сравнение с банкирането.

Има и друг сценарий, че цялата тази година ще бъде доста слаба и възстановяването на икономиката ще започне едва през 2010 г. Това е свързано с глобализацията на икономиката. Предишните локални финансови кризи обикновено засягаха отделни региони на света. В момента обаче световната икономика е далеч по- глобализирана и интегрирана. Кризата от САЩ например рефлектира без значимо закъснение  и в Европа, и в Азия. Но активното противодействие на световните финансови институции и мерките на правителствата по света правят този сценарий на нова „голяма депресия” слабо вероятен.

 

- Все пак застраховането е по-слабо засегнато в сравнение с останалите финансови сфери у нас...

-Да, така е. Затова през 2009 г. нашите прогнози са, че застраховането ще се представя сравнително успешно, но ще има и диференциация в представянето на отделните субекти на този пазар - нещо, което липсваше през изминалата година.

 

- В какъв смисъл ще има диференциация – като финансови възможности или като различни портфейли и специализация на застрахователните компании?

- В ситуация на растящ пазар със значителни ръстове

през последните няколко години голяма част от доброто представяне на компаниите се дължи именно на екстензивния растеж. Образно казано, за всеки имаше място под слънцето. Прилагаха  се различни похвати и подходи с цел завоюване на по- значима част от този ръст за конретната компания. Това обаче е възможно единствено при растящ пазар. Когато пазарът остане с по-малки възможности за растеж и той се забави до 5%-10% през тази година, това ще постави нови предизвикателства пред компаниите. Ще се изостри конкуренцията и няма да са водещи единствено тарифите. В днешните кризисни времена на застрахованите трябва да е ясно, че наблюдаваната през последните години ценова конкуренция може да постави под въпрос финансовата стабилност на компанията, в която си правят застраховка.

Моята хипотеза е, че през втората половина на 2009 г. ще има раздвижване. Последните прогнози показват, че българската икономика и през тази година ще продължи да се развива, но с по-бавни темпове и при това положение ще има около 2 на сто ръст на брутния вътрешен продукт. Ръстът на целия застрахователен пазар в сравнение с 2008 г.  пък прогнозираме на около 5% - 10%. Отделните компании ще се представят различно: някои ще регистрират ръст, други – не. По-добре позиционираните ще успеят да се справят.

Лично за ЗД “БУЛ ИНС”, която е добре позиционирана, нямам притеснение. От една страна, ЗД “БУЛ ИНС” е с чудесно продуктово позициониране. Лидер е в автомобилното застраховане, а е известно, че в България то е водещо. Компанията има ноу-хау и експертен опит, добра информационна база, именно в автомобилното застраховане и по този начин – по-добра превенция на рисковете. От друга страна, компанията е позиционирана и териториално по оптимален начин, съответстващ на потенциала на регионите за растеж.

 

- От началото на тази година вашата компания разширява портфейла си и започва да оперира на пазара с нови видове застраховки професионални отговорности и обща гражданска отговорност, както и имуществените застраховки и строително-монтажни рискове. Има ли вече заявен интерес към тях?

- Амбицията ни е да застраховаме повече, ако не и всички рискове в областта на общото застраховане. На пазара пуснахме в края на 2008 г. застраховките професионални отговорности и обща гражданска отговорност, както и имуществените застраховки и строително-монтажни рискове През тази година ще включим в портфейла си и авиационно и корабно, както и селскостопанско застраховане. Смятаме, че те имат потенциал за растеж, независимо че продуктите са нови и е нужно време, за да се наложат. Нашето послание е, че ЗД “БУЛ ИНС”  е компания, която има широк портфейл и интерес навсякъде в общото застраховане, а не само в автомобилното.

 

С други думи, целите диверсификация на портфейла си в условията на криза...

-  С диверсификацията на застрахователния портфейл ние се стремим да постигнем по-добро управление на риска на компанията, а не да концентрираме усилията си само в един клон като автомобилното застраховане. Този процес на завземане на “нови територии” няма да е лесен. Известно е, че културата ни в застраховането не е на европейско ниво, готовността за купуване на повече видове застрахователни продукти от страна на домакинствата е доста занижена. Застрахователното проникване не е задоволително, независимо че през последните 10 години има тенденция за повишаване на застрахователната култура. В същото време е известно каква е ситуацията в Западна и Централна Европа, в САЩ, какви са параметрите на застраховането на глава от населението там и какви са те у нас. Личното ми мнение е, че причините са комплексни. За жалост българите са свикнали да гледат на застраховането като на вид данък, а това много пречи, защото се възприема като принуда за купуване на полици. Друг ограничител е благосъстоянието на нашите граждани, което е далеч от средноевропейските равнища.  Макар напоследък статистиката да отчита повишение на доходите, конвергенцията на европейската и българската икономика ще продължи още десетки години.

 

- Все пак една от прогнозите е, че в моменти на криза хората се обръщат към застраховането като особен вид превенция...Предлагат ли се застрахователни продукти за компенсиране на загубите от прекъсване на работа на фирмите в условия като газова криза например?

- Не, масов продукт от подобно естество липсва на нашия пазар, тъй като липсваше и търсене. А предлагането е свързано с търсенето. Когато стопанските субекти допуснат съществуването на този риск като реална опасност, тогава ще се появи и търсене на пазара.  Така че е напълно възможно при заявено търсене от клиентите да се поемат и тези рискове от застрахователя.

 

- Очаквате ли през тази година драстично повишаване на цената на застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и в какви рамки ще се движи за масовия клас автомобили?

- Застрахователите имат основание да направят това повишение след регистрираните загуби през 2008 г. На срещата ни в КФН на 20 януари т.г. бяха обсъдени неблагоприятните тенденции

по тази застраховка и необходимостта от заделяне на повече резерви, нещо, което предполага и по-високи премии. Очакванията на повечето застрахователи са, че ще има ново увеличение. И това увеличение на цените няма да е последно, защото е известно, че застраховката дългосрочно ще се цели в много по-високи равнища.  В средносрочен аспект очакванията са за 250-300 Euro за масовия клас автомобили.

Специално ЗД “БУЛ ИНС” направи 50% увеличение на цените още през август 2008 г. Натрупахме по-високи приходи като стойност по тази застраховка, независимо че продадохме по-малък брой полици. ЗД “БУЛ ИНС” има добър баланс между цената и услугата, която предлага. През 2008 година финансовият ни резултат по тази застраховка се подобри.

В интерес на цялото общество е застрахователите добре да оценяват рисковете, които се поемат, и цената, която се плаща за застраховката “Гражданска отговорност” на автомобилистите. През 2009 г. ще бъде много трудно да се поема несъразмерен риск при евтини застраховки “Гражданска отговорност”. Ако досега застрахователите можеха да продават евтини полици в края на годината и да натрупват премии, без да мислят за последствията, сега ще бъде трудно. Ще се наложи да се изплащат много по-големи обезщетения  именно през 2009 г.-2010 г. затова ще бъде неразумно да се продължи с такава политика на поддържане на ниски цени. Компенсирането на загубите по тази застраховка с инвестиционна печалба, което ставаше предходните години, през 2008 година беше невъзможно, подобна изглежда и перспективата за 2009 година.

 

- Какво е вашето лично мнение за въвеждането на двустранните протоколи за регистриране на леки щети при пътнотранспортни произшествия?

- Приемаме това като естествен ход на развитието на застраховането и въвеждане на европейски стандарти. Друг е въпросът дали точно сега е оптималният момент за въвеждането му. Ще обясня защо. Най-добре би било да се синхронизират двата процеса – въвеждането на системата за лоялни клиенти “Бонус - малус” и въвеждането на двустранните протоколи. Законодателно това бе прието, но единият процес изостана във времето от другия по технологични причини. Има някои технически детайли, които пречат да започне веднага функционирането на общата информационна система, с която се разменя информация между застрахователите, Гаранционния фонд и КАТ. Това ще създаде трудности, защото ще липсват стимулите на системата “Бонус - малус”, за да функционират добре двустранните протоколи. При наличието на системата шофьорите на пътя няма да имат интерес да допускат измами, за да запазят своето “чисто досие” и да ползват бонуси с намаление на цените на застраховките през следващата година.

При сегашната ситуация се очаква не без основание увеличаване на застрахователните измами. Важно е за застрахователните компании да разполагат с административен капацитет, за да се справят с това предизвикателство. И до момента съществува прекомерното завеждане на т.нар. “щети на паркинг”. Независимо от това застрахователите рядко са отказвали изплащането на обезщетения.

Нашата компания се готви отдавна  да посрещне и това предизвикателство с разширяване на административния  си капацитет, с допълнителни огледи на щетите при ликвидацията им, с разширяване на локалната ни информационна база от данни за клиентите на компанията. Предстои ни също въвеждането на системата “Бонус - малус” и синхронизирането й с общата национална информационна система, отчитаща поведението на шофьорите на пътя. За ЗД “БУЛ ИНС” е важно да прилага диференциран подход, като отличава по-изрядните шофьори, премирайки ги с по-евтини застраховки и застрахова по-рисковите на по-високи цени.

 

Разговора води Илеана Стоянова
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки