Евроинс Здравно осигуряване АД

Евроинс Здравно осигуряване АД

управление: Калин Костов адрес: София,бул. "Г. М. Димитров" №16, етаж 4
телефон: 02 / 9651 544, 02 / 9651 650
 

ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД е новото име на Здравноосигурителна компания “Св. Николай Чудотворец” АД. С решение на Общото събрание на акционерите от 7.04.2008 името на компанията бе променено. Дружеството е лицензирано от Комисията за финансов надзор с лицензия № 07-ЗОД от 03.11.2004 г., с предмет на дейност Доброволно Здравно Осигуряване, като към момента основният капитал възлиза на 2 300 000 лв.

Акционерите на ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД:


Евроинс Иншурънс Груп (застрахователен холдинг на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД)-50%,

Булфарма ООД (35%),

Обединени аптеки ООД (5%)

Тикофарма ООД (10%.

“Еврохолд България" АД е холдингово дружество с капитал 50 млн. лева. Създава се през декември 2006 г. в резултат на обединяването на "Старком Холдинг" АД и "Еврохолд" АД. Инвестиционният портфейл на новия холдинг обхваща най-динамично развиващите  се сектори от икономиката - финансови услуги, продажба на автомобили, недвижими имоти и производство. Това са и отраслите, за които се очaква да продължат да нарастват със значително по-високи темпове от ръста на брутния вътрешен продукт в България през следващите 5 години. Сектор „Финанси” е с най-голям дял от портфолиото на холдинга, а сектор „Автомобили” е най-новото и бързо развиващо се направление. В средносрочен план холдингът си е поставил за цел постигане на 10 % пазарен дял в секторите общо застраховане, Добороволно Здравно Осигуряване, продажба и лизинг на автомобили.


ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД чрез акционера си „Булфарма” ООД- гр. Пещера и член на Надзорния съвет, косвено притежава по смисъла на чл.89 от ЗЗО дялове в следните лечебни заведения ДКЦ 1 –Пазарджик , ДКЦ 1-Велинград, ДКЦ „Хипократ”- Пещера, Многопрофилна болница за активно лечение ”Здраве” гр. Пазарджик. Започва оборудването на МБАЛ в гр. Велинград.

Договорните партньори на ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД са над 360 здравни заведения на територията на цялата страна.


Компанията е лицензирана да предлага пет здравноосигурителни пакети:

  1. Подобряване на здравето и предпазване от заболяване – ПЗПЗ;

  2. Извънболнична медицинска помощ – ИБМП;

  3. Болнична медицинска помощ – БМП;

  4. Комбинирана медицинска помощ – КМП

  5. Извънболнична стоматологична помощ – ИБСП


Здравноосигурителните пакети имат три или четири клаузи, които се различават по видовете медицински специалности, без ограничения на обема медицински дейности и здравни услуги, в рамките на избрания пакет. Клаузите се различават и по:

- лимитите на отговорност на Компанията, до които се заплащат ползваните здравни услуги и стоки;

- размера на здравноосигурителната премия, която заплащат осигурените лица. 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки