„Здравноосигурителна каса Прайм Хелт” АДуправление: Спас Спасков адрес: София, бул. „Фредерик Жулио Кюри” №16, ет.1
телефон:

„Здравноосигурителна каса Прайм Хелт” АД притежава лицензия за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване от 5март 2008г.,издадена от КФН. Дружеството  предлага следните здравноосигурителни пакети :
- Подобряване на здравето и предпазване от заболяване
- Извънболнична медицинска помощ
- Болнична медицинска помощ
- Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия
- Възстановяване на разходи
Основни акционери на дружеството са: „Прайм Хелт” АД, притежаващо 90% от капитала, Спас Спасков с 5% и Пламен Китанов с 5%. Собственик на „Прайм Хелт” АД с 99.9% от капитала е Дора Праматарова.
„Здравноосигурителна каса Прайм Хелт” АД  е с едностепенна система на управление, като в състава на Съвета на директорите влизат Спас Спасков – председател на СД и изпълнителен директор, Дора Праматарова – член на СД и  Галина Ангелска – член на СД. 

 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Делови решения"
проф. Румен Георгиев, 2006
orange_li
orange_li
"Застрахователен пазар"
Боян Илиев, Ирена Мишева, 2005